ΕΚΟΥΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΕΚΟΥΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΕΚΟΥΣΙΟΣ

Εκούσιος έλεγχος οχήματος: Διενεργείται μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη για όποιο από τα υποσυστήματα του οχήματος θέλει να γίνει ο έλεγχος, και εφόσον δεν υπόκειται σε υποχρέωση για αρχικό η περιοδικό έλεγχο ΚΤΕΟ, καθώς και εφόσον δεν έχει Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) με διαπιστωμένες σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις.