ΕΛΕΓΧΟΣ ABS

ΕΛΕΓΧΟΣ ABS

ΑΒΣ

Ειδικός έλεγχος εκ των υστέρων τοποθέτησης ABS: Γίνεται σε φορτηγά και λεωφορεία που φέρουν σύστημα πέδησης με αερόφρενα ,και δεν έχει τοποθετηθεί σε αυτά από το εργοστάσιο κατασκεύης σύστημα πέδησης με ABS. O έλεγχος πραγματοποιείται εφόσον τοποθετηθεί καινούριο και αμεταχείριστο σύστημα ABS και ελέγχεται για την αποτελεσματικότητα του συστήματος πέδησης
Εκούσιος έλεγχος ABS : Γίνεται σε φορτηγά και λεωφορεία που φέρουν σύστημα πέδησης με αερόφρενα και έχει εγκατασταθεί σε αύτα σύστημα ABS από το εργοστάσιο κατασκεύης του οχήματος αλλά δεν αναγράφεται η υπαρξή του στην άδεια κυκλοφορίας.