ΚΑΡΤΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ

ΚΑΡΤΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ

ΚΑΥΣΑΕΡΙΑ

Η έκδοση της κάρτας ελέγχου καυσαερίων γίνεται κάθε έξι μήνες από την ημερομηνία που διενεργείται ο αρχικός η περιοδικός έλεγχος ΚΤΕΟ.
Στα οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων ή εύφλεκτων υλικών (ADR) αλλά και μεταφοράς ευπαθών τροφίμων (ATP) ο έλεγχος ΚΤΕΟ διενεργείται κάθε έτος για αρχικό η περιοδικό έλεγχο και έκδοση κάρτας καυσαερίων γίνεται κάθε 6 μήνες μετά από κάθε είδους έλεγχο(αρχικό -περιοδικό).
Εξαίρεση αποτελούν μόνο τα βυτιοφόρα μεταφοράς υγρών καυσίμων με δεξαμενή χωρητικότητας κάτω από 1000 λίτρα τα οποία ελέγχονται κάθε 2 έτη και εκδίδουν κάρτα ελέγχου καυσαερίων κάθε έτος μετά από αρχικό η περιοδικό έλεγχο